Informacje o Administratorze 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w serwisie www.latwezwroty.pl jest Karina Chrobak Smart Owl z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Orląt Lwowskich 10/2, 31-518 Kraków); NIP: 6751440990; REGON: 368623316 (dalej: Administrator lub Usługodawca); 2. Usługodawca prowadzi strony: www.latwezwroty.pl i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych, w tym za prawidłowe działanie Formularza Zwrotów. Obok Usługodawcy występują również Przewoźnicy oraz Partnerzy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, z którymi Klient za pomocą www.latwezwroty.pl może zawrzeć Umowę Przewozu. Przetwarzanie danych osobowych przez Partnera lub Przewoźnika odbywa się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych ustanowionymi przez te podmioty. Obowiązki informacyjne Administratora 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Administratora wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO). 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO. 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.     Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych. 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy: iod@latwezwroty.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników serwisu. 2. Użytkownik  serwisu www.latwezwroty.pl może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane się na stronach internetowych serwisu, w tym do korespondencji listownej, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych,  rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.   Postanowienia ogólne 1. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności  osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są: a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji. 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z   Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018  2018 r. o ochronie danych osobowych  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).   Cel, podstawa  i zakres przetwarzanie danych osobowych. 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z działań podejmowanych przez serwis www.latwezwroty.pl. 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę: 1. Zawarcie i realizacja zwrotu, w tym obsługa komunikacja z użytkownikiem serwisu w związku z realizowaną usługą; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy); Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe): a) Dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane opisujące status przesyłki wysyłanej za pośrednictwem serwisu; 2. Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i ochrony danych jego użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane i geolokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z serwisu www.latwezwroty.pl. Udostępnianie danych osobowych. 1. W związku z realizacją podstawowych swoich funkcji serwis, Usługodawca udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów  świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe. 2. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej  mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu. 3. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej. 4. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego. 5. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku  udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub w oparciu o obowiązek prawny.       Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Karina Chrobak Smart Owl przysługuje: - prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO; - prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych), - prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych  - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, - prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.   Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych. 1. Podanie danych osobowych przy Formularzu Zwrotu w serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi wygenerowanie etykiety zwrotu z serwisu www.latwezwroty.pl. 2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.   Cookies i dane eksploatacyjne Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej serwis www.latwezwroty.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z serwisu www.latwezwroty.pl w następujących celach: 1. realizacja podstawowych funkcjonalności serwisu www.latwezwroty.pl, takich jak identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań; 2. dostosowania zawartości strony www.latwezwroty.pl do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony); 3. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej; 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www.latwezwroty.pl. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu www.latwezwroty.pl. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasze strony – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 1. w przeglądarce Google Chrome 2. w przeglądarce Firefox 3. w przeglądarce Internet Explorer 4. w przeglądarce Opera 5. w przeglądarce Safari 6. w przeglądarce Microsoft Edge Administrator korzysta z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu strony www.latwezwroty.pl. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Serwis www.latwezwroty.pl może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez serwis www.latwezwroty.pl